Korte utdrag: Angstveiledere og behandlingslinjer

Om “Korte utdrag”:

“Korte utdrag”-serien er småplukk jeg har gjort fra aktuelle områder innen psykisk helsevern. Det kan dreie seg om mine egne meninger om forskjellig emner, men også være korte sammendrag fra nyere litteratur og forskning. Sammendragene er det jeg som har redigert og det står for min oppfatning av det jeg har lest. Noen ganger er det med lenker til artikkel eller web-side.

Angstveiledere og behandlingslinjer

Jeg har gått gjennom en del lands veiledere for angstutredning og behandling. Generelt sett så blir CBT anbefalt som foretrukket behandling.

Det er også god effekt av eksponeringsbehandling (ET) alene (Haug T et al. ET and sentraline in Sosial Phobia: 1-follow up of a randomised conntrolled trial. Br. J. Psychiatry 2003; 182).

I behandling av tvangslidelser anbefales eksponering og responsprevensjon (ERP) som førstevalg. CBT regnes også som effektiv behandling. SSRI også effektivt. Kombinasjonsbehandling CBT og medisiner synes å være mest effektivt hvis en bruker en mindre intensiv form for CBT. Medisinsk behandling kombinert med CBT reduserer tilbakefall når medisinering avsluttes (Foa EB et al. Context in the clinic: how well do cognitive-behavorial therapies and medications work in combiation? Biol. Psychiatry 2002; 52)

Bedre behandling med behandlingslinjer (”Care Pathways”)

Gjennom grundige litteratursøk og vurdering av vitenskapelige data gir den britiske kunnskapstjenesten Clinical Evidence oversikt over hvor god dokumentasjonen er for ulike behandlingstilstander. En ny kunnskapsoppsummering viser at behandlingslinjer gir økt kvalitet og bedre effekt av behandlingstiltak ved depresjon.

Behandlingslinjer definerer og kvalitetssikrer forventet pasientforløp for bestemte diagnosegrupper. Behandlingslinjer er en detaljert behandlingsplan for en definert pasientgruppe. Verktøyet definerer og beskriver i detalj oppgavene til det helsepersonell som pasientene møter i forskjellige ledd av behandlingskjeden. Hensikten med behandlingslinjer er å gjøre helsetjenester mer effektive, og å øke kvaliteten.

I følge Clinical Evidence vil opp mot ti prosent av befolkningen i en periode av livet rammes av depresjon. Halvparten av disse vil igjen oppleve å få stadig tilbakevendende symptomer på sykdommen. Bakgrunnen for kunnskapsoppsummeringen var derfor å undersøke effekten av behandling ved mild og moderat depresjon hos voksne. Oversikten omfatter ulike typer samtaleterapi, alene eller i kombinasjon med antidepressiv medikasjon.

At kognitiv terapi kan være nyttig, blir bekreftet i den nye rapporten. Det vitenskapelige materialet gir ikke holdepunkter for å anbefale én spesifikk behandlingsform framfor andre. Men det viste seg at bruk av behandlingslinjer bedret effekten og økte kvaliteten på behandlingstilbudet generelt. Clinical Evidence konkluderer med at behandlingsapparatet rundt pasienter med depresjon bør benytte en klinisk, helhetlig behandlingslinje.

Behandlingslinjer definerer; ”Hvem gjør hva og når.” (www.sykehuset-ostfold.no/modules/module_123/proxy.asp?D=2&C=1957&I=5614)

Forsidebilde: Koshyk

0 Comments On “Korte utdrag: Angstveiledere og behandlingslinjer”

Legg igjen en kommentar